Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor kindprotect.xyz
Invoering
Deze standaardvoorwaarden voor de website, geschreven op deze webpagina, beheren uw gebruik van onze website, https://kindprotect.xyz/, toegankelijk op https://kindprotect.xyz/.

Deze Voorwaarden zijn volledig van toepassing en hebben invloed op uw gebruik van deze Website. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met het aanvaarden van alle bepalingen en voorwaarden die hier zijn beschreven. U mag deze website niet gebruiken als u het niet eens bent met een van deze standaardvoorwaarden voor de website. Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen met behulp van de Algemene Voorwaarden Sample Generator.

Minderjarigen of personen jonger dan 18 jaar mogen deze website niet gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten
Met uitzondering van de inhoud die u bezit, zijn kindprotect.xyz en/of haar licentiegevers volgens deze Voorwaarden eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten en materialen op deze Website.

U krijgt uitsluitend een beperkte licentie voor het bekijken van het materiaal op deze website.

Beperkingen
U bent specifiek beperkt tot al het volgende:

het publiceren van websitemateriaal in andere media;
het verkopen, in sublicentie geven en/of anderszins commercialiseren van websitemateriaal;
het publiekelijk uitvoeren en/of tonen van websitemateriaal;
het gebruiken van deze Website op een manier die schadelijk is of kan zijn voor deze Website;
het gebruik van deze website op een manier die de toegang van gebruikers tot deze website beïnvloedt;
het gebruik van deze Website in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving, of kan op enigerlei wijze schade toebrengen aan de Website of aan een persoon of bedrijfsentiteit;
betrokken zijn bij datamining, dataverzameling, data-extractie of enige andere soortgelijke activiteit met betrekking tot deze Website;
gebruik van deze website voor reclame of marketing.
Bepaalde delen van deze website zijn niet toegankelijk voor u en kindprotect.xyz kan de toegang voor u tot delen van deze website op elk moment en in absolute discretie verder beperken. Alle gebruikers-ID’s en wachtwoorden die u voor deze website heeft, zijn vertrouwelijk en u dient deze ook vertrouwelijk te houden.

Jouw inhoud
In deze Algemene voorwaarden voor de website wordt onder “Uw inhoud” verstaan alle audio, videotekst, afbeeldingen of ander materiaal dat u op deze website wilt weergeven. Door uw inhoud weer te geven, verleent u kindprotect.xyz een niet-exclusieve, wereldwijde, onherroepelijke, sublicentieerbare licentie om deze in alle media te gebruiken, reproduceren, aanpassen, publiceren, vertalen en distribueren.

Uw inhoud moet van u zijn en mag geen inbreuk maken op de rechten van derden. kindprotect.xyz behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving uw inhoud van deze website te verwijderen.

Geen garanties
Deze website wordt aangeboden “zoals hij is”, met alle gebreken, en kindprotect.xyz geeft geen verklaringen of garanties, van welke aard dan ook, met betrekking tot deze website of de materialen op deze website. Ook mag niets op deze Website worden geïnterpreteerd als een advies aan u.

Beperking van aansprakelijkheid
Kindprotect.xyz, noch een van haar functionarissen, directeuren en werknemers, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor iets dat voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van deze website, ongeacht of deze aansprakelijkheid contractueel is vastgelegd. kindprotect.xyz, inclusief haar functionarissen, directeuren en werknemers, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, gevolg- of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van deze website.

Schadeloosstelling
Hierbij vrijwaart u kindprotect.xyz voor de volle omvang van en tegen alle aansprakelijkheden, kosten, eisen, rechtszaken, schade en uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met uw schending van een van de bepalingen van deze Voorwaarden.

Deelbaarheid
Als enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn onder toepasselijk recht, zullen dergelijke bepalingen worden verwijderd zonder dat dit invloed heeft op de overige bepalingen hierin.

Variatie van voorwaarden
kindprotect.xyz mag deze Voorwaarden op elk moment naar eigen goeddunken herzien, en door deze Website te gebruiken wordt van u verwacht dat u deze Voorwaarden regelmatig bekijkt.

Opdracht
Kindprotect.xyz mag zijn rechten en/of verplichtingen onder deze Voorwaarden zonder enige kennisgeving toewijzen, overdragen en uitbesteden. Het is u echter niet toegestaan uw rechten en/of verplichtingen onder deze Voorwaarden toe te wijzen, over te dragen of uit te besteden.

Volledige overeenkomst
Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen kindprotect.xyz en u met betrekking tot uw gebruik van deze Website, en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken.

Toepasselijk recht en jurisdictie
Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat van ons, en u onderwerpt zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de staats- en federale rechtbanken in ons voor de beslechting van eventuele geschillen.